برنامه پایگاه

پایه هفتم :  روزهای یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه       ساعت 7:30 الی 12:25

پایه هشتم : روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه     ساعت 7:30 الی 12:25

پایه نهم :     روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه    ساعت 7:30 الی 12:25

کلاس ها شامل : مبانی ریاضی ، مبانی علوم و آزمایشگاه -  هر سه پایه ( 7و8و9)

                            و همچنین

                                           پایه هفتم آموزش :  عکاسی  ، الکترونیک ، فوتبال  و خلاقیت 

                                           پایه هشتم اموزش : ماکت سازی ، کارگاه ماشین ابزار و فوتبال

                                            پایه نهم آموزش : رایانه  ، نقشه کشی رایانه ای ،  اتومکانیک و فوتبال