ساعت شروع کلاس های پایگاه

ساعت شروع پایگاه

ساعت شروع پایگاه برای هر سه پایه از ساعت 7:30 الی 12:25 می باشد .